Užitečné odkazy

Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad 
 
Magistrát
Ústí nad Labem
Magistrát Ústí nad Labem
 
Obec Velké Březno
Velké Březno

 

Úřad práce
Ústí nad Labem
úřad práce
 
Ústecký deníkÚstecký deník
 
Vyplnění volného času 
program

 

Jízdní řádyjízdní řády

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce

Obec Homole u Panny

Sídlo

Homole u Panny 1, 40002 Homole u Panny

Email

podatelna@homoleupanny.cz

 

Informace ke zpracování osobních dat

Obec Homole u Panny se sídlem Homole u Panny 1, 40002 Homole u Panny, IČ 00555495 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu,  výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Obec Homole u Panny dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email podatelna@homoleupanny.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Obec Homole u Panny
Homole u Panny 1
40002 Homole u Panny

 

 

Obec Homole u Panny využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji.

Kontaktní údaje na pověřence: Veronika Pochobradská, tel.: 778037729, email: pochobradska@email.cz

 

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Obec Homole u Panny dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Obec Homole u Panny nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Obec Homole u Panny  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Obec Homole u Panny zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Obec

 

Czech Point

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Číslo dokladu totožnosti (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné příjmení (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

609 Výpisy CzechPOINTU S10

 

Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

 

Doba zpracování

620 Ztráty a nálezy S/3

 

Evidence obyvatel

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Číslo OP (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Omezení způsobilosti (Osobní údaj), Oprávněná osoba (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Předchozí pobyt (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o opatrovníkovi (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

605 Evidence obyvatel, 605.1 Evidence obyvatel, 605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V5, 605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S1, 605.1.7 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954-83 V100, 605.2 Národnostní menšiny V5, 605.3 Uprchlíci V5, 605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V5, 605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A75, 605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S5

 

Hřbitovní poplatky

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Číslo hrobu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

260 Pohřebnictví, evidence hrobů, 260.1 Pohřebnictví V5, 260.2 Evidence hrobů A5

 

Infokanál (sms infokanál)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

Dle zákona 240/2000 Sb., - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), za účelem splnění povinností dle ustanovení § 21 odst. 3, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

 

Kácení stromů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

246.15 Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5

 

Katastr nemovitostí

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bydliště (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

609 Výpisy CzechPOINTU S10

 

Místní poplatky

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kopie průkazu ZTP (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Průkaz totožnosti (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), TP (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

178.4 Místní daně a poplatky S10

 

Poskytování informací dle zákona č. 106_1999 Sb

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (Osobní údaj), Členství v odborech (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Filozofické přesvědčení (Osobní údaj), Genetické údaje (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Náboženské vyznání (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Politické názory (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rasový či etnický původ (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o sexuální orientaci (Osobní údaj), Údaje o sexuálním životě (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

84 Poskytování informací, styk s veřejností, 84.1 Poskytování informací ze zákona S5, 84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A5

 

Prezentace obce pro občany

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Pronájmy obecních prostor

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Nesvéprávnost (Osobní údaj), Osoby sdílející společnou domácnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti (Osobní údaj), Příbuzenský vztah (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Typ místa pobytu (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výše příjmu (Osobní údaj), Zaměstnavatel (Osobní údaj), Žádost o nájem (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy

Doba zpracování

56.3 Smlouvy - nájemní S5

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Nesvéprávnost (Osobní údaj), Osoby sdílející společnou domácnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti (Osobní údaj), Příbuzenský vztah (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné příjmení (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Typ místa pobytu (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výše příjmu (Osobní údaj), Zaměstnavatel (Osobní údaj), Žádost o nájem (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Spisová služba

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Veškeré osobní údaje (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

70 Spisová služba, 70.1 Skartační řízení A/5, 70.2 Podací deník (jednací protokol) A/5, 70.3 Doručovací knížka S/5, 70.4 Rejstříky k podacím deníkům A/5, 70.5 Jiná pomocná evidence V/5

 

Střet zájmů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:, 120.3.1 oznámení S/5, 120.3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5, 120.3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5

 

Účetnictví

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), IČ/DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo podnikání (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

178 Daně, dávky, poplatky, 178.1 Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S5, 178.2 Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) S5, 178.3 Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V5, 178.4 Místní daně a poplatky S10, 178.5 Daň z přidané hodnoty S10, 178.6 Daně placené obcí S10, 179 Vymáhání pohledávek S15, 181 Účetnictví, 181.1 Účetní výkazy, 181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10, 181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10, 181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5, 181.11 Agenda dotací V20, 181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5, 181.13 Cenné papíry, akcie V10, 181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10, 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10, 181.3 Faktury S10, 181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10, 181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5, 181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5, 181.7 Ostatní účetní dokumenty S5, 181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10, 181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10

 

Vedení obecní kroniky

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

Není

 

Volební systém

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Omezená svéprávnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Věk (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

626 Volby , 626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny A10, 626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10, 626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5, 626.4 Ostatní volební dokumentace V5, 626.5 Seznamy voličů S5, 626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S1

 

Zákon o obcích

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

128/2000 Sb., - Zákon o obcích

 

Zaměstnanecká agenda

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), Doklady o důchodu (Osobní údaj), Doklady o vzdělání (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Invalidita (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Osobní spis (Osobní údaj), Platový výměr (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Potvrzení o pracovní neschopnosti (Osobní údaj), Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti (Osobní údaj), Předchozí zaměstnavatel (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný příslušník (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné příjmení (Osobní údaj), Stát narození (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výpis z rejstříku trestů (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotní prohlídky (Osobní údaj), Zdravotní znevýhodnění (Osobní údaj), Žádost o příspěvky (Osobní údaj)

Účel zpracování

Splnění smlouvy

Doba zpracování

117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků, 117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10, 117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5, 117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5, 118 Pracovní poměr

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), Doklady o důchodu (Osobní údaj), Doklady o vzdělání (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Invalidita (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Osobní spis (Osobní údaj), Platový výměr (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Potvrzení o pracovní neschopnosti (Osobní údaj), Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti (Osobní údaj), Předchozí zaměstnavatel (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný příslušník (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné příjmení (Osobní údaj), Stát narození (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výpis z rejstříku trestů (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotní prohlídky (Osobní údaj), Zdravotní znevýhodnění (Osobní údaj), Žádost o příspěvky (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Datové schránky (zřízení, zrušení, změna)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

609 Výpisy CzechPOINTU S10

 

Emailová a telefonická komunikace s občany

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Předmět sdělení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu 87.1 Dokumenty na vědomí S1 87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S1

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Předmět sdělení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Kniha úrazů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum a čas úrazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Druh zranění a popis zraněné části těla (Osobní údaj), Druh zranění a zraněná část těla (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno příjmení svědka úrazu (Osobní údaj), Místo úrazu (Osobní údaj), Počet hodin odpracovaných těsně před vznikem úrazu (Osobní údaj), Počet zraněných osob (Osobní údaj), Podpis vedoucího zaměstance (Osobní údaj), Podpis zraněné osoby (Osobní údaj), Popis úrazového děje (Osobní údaj), Při jaké činnosti k úrazu došlo (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Zdroj a příčiny úrazu (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10 122.1.2 Úrazy - ostatní S5 122.2 Dokumentace BOZP V5

 

Nájemní smlouvy

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Nesvéprávnost (Osobní údaj), Osoby sdílející společnou domácnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti (Osobní údaj), Příbuzenský vztah (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Typ místa pobytu (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výše příjmu (Osobní údaj), Zaměstnavatel (Osobní údaj), Žádost o nájem (Osobní údaj)

Účel zpracování

Splnění smlouvy

Doba zpracování

56.3 Smlouvy - nájemní S5

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Nesvéprávnost (Osobní údaj), Osoby sdílející společnou domácnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti (Osobní údaj), Příbuzenský vztah (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Typ místa pobytu (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výše příjmu (Osobní údaj), Zaměstnavatel (Osobní údaj), Žádost o nájem (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Pronájmy bytových a nebytových prostor

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Nesvéprávnost (Osobní údaj), Osoby sdílející společnou domácnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti (Osobní údaj), Příbuzenský vztah (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Typ místa pobytu (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výše příjmu (Osobní údaj), Zaměstnavatel (Osobní údaj), Žádost o nájem (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

254.4 Bytový majetek 254.4.1 Hospodaření s byty (přidělování, směna bytů) S10 254.4.2 Modernizace a adaptace bytů S5 254.4.3 Nájemné S5 255 Nebytové prostory 255.1 Přidělování S10 255.2 Nájemné S5 56.3 Smlouvy - nájemní S5

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Nesvéprávnost (Osobní údaj), Osoby sdílející společnou domácnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti (Osobní údaj), Příbuzenský vztah (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Typ místa pobytu (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výše příjmu (Osobní údaj), Zaměstnavatel (Osobní údaj), Žádost o nájem (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Pojistné události

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Číslo pojistné smlouvy (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti - kopie (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Spis pojistné události (Osobní údaj), Technický průkaz vozidla (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany

Doba zpracování

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů) 56.4 Smlouvy - pojišťovací V5

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Číslo pojistné smlouvy (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti - kopie (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Spis pojistné události (Osobní údaj), Technický průkaz vozidla (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Číslo pojistné smlouvy (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti - kopie (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Spis pojistné události (Osobní údaj), Technický průkaz vozidla (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Volby, voličské seznamy, voličský průkaz

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Omezená svéprávnost (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Věk (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

626 Volby, 626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny A10, 626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10, 626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5, 626.4 Ostatní volební dokumentace V5, 626.5 Seznamy voličů S5, 626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S1, 63 Referendum, místní referendum, 63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda A10, 63.2 Ostatní dokumentace referenda V5, 63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S1, 63.4 Místní referendum, 63.4.1 Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy komisí, vyhlášení výsledků hlasování V10, 63.4.2 Ostatní dokumentace V5, 63.4.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky S1

 

Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Bydliště (Osobní údaj), Číslo OP (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), OP (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů), 56.1 Smlouvy - všeobecně V5, 56.2 Smlouvy - obchodní (hospodářské) V5, 56.5 Smlouvy - úvěrové V5, 56.6 Smlouvy - o vedení účtu V5

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Bydliště (Osobní údaj), Číslo OP (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), OP (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

626 Volby, 626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny A10, 626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10, 626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5, 626.4 Ostatní volební dokumentace V5, 626.5 Seznamy voličů S5, 626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S1, 63 Referendum, místní referendum, 63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda A10, 63.2 Ostatní dokumentace referenda V5, 63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S1, 63.4 Místní referendum, 63.4.1 Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy komisí, vyhlášení výsledků hlasování V10, 63.4.2 Ostatní dokumentace V5, 63.4.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky S1

 

Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Faktura (Osobní údaj), IČ/DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kontaktní adresa (Osobní údaj), Objednávka (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Smlouva (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů) 56.1 Smlouvy - všeobecně V5 56.2 Smlouvy - obchodní (hospodářské) V5 56.14 Smlouvy - majetkoprávní A5 56.15 Smlouvy - kolektivní A5 56.16 Smlouvy - ostatní V5 91 Veřejné zakázky, výběrové řízení 91.1 Veřejné zakázky V10 91.2 Výběrové řízení V10

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Faktura (Osobní údaj), IČ/DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kontaktní adresa (Osobní údaj), Objednávka (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Smlouva (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Ověřování

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Číslo dokladu totožnosti (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

607.1.7 Vidimace, legalizace - ověřovací kniha S10

 

Podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva města

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Předmět podkladu pro jednání RM/ ZM (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí, 101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu), 101.1.1 Podkladové materiály k jednání zastupitelstva V5, 101.1.2 Podkladové materiály k jednání rady V5, 101.1.3 Podkladové materiály k jednání výborů a komisí V5, 101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů, 101.2.1 Zápisy z jednání zastupitelstva A10, 101.2.2 Zápisy z jednání rady A10, 101.2.3 Zápisy z jednání výborů a komisí A10, 101.2.4 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: zvláštních orgánů obce, 101.3 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A5

 

Stížnosti

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Předmět (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

59 Petiční právo V10, 60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů, 60.1 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V5, 60.2 Hodnocení, rozbory, evidence A5

 

Úřední deska

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Předmět zveřejnění (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S1

 

Významné životní události občanů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinní příslušníci (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

401.1 Péče o občanské záležitosti S5

 

Veřejné zakázky

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

91 Veřejné zakázky, výběrové řízení 91.1 Veřejné zakázky V/101) 91.2 Výběrové řízení V/10 1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Veřejná Wi-Fi

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa elektronické pošty odesílatele (Osobní údaj), Adresa IP a číslo portu zdroje a cíle přenášené zprávy (Osobní údaj), Adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno (Osobní údaj), Adresy elektronické pošty příjemců (Osobní údaj), Identifikátor mobilního zařízení (Osobní údaj), Identifikátor protokolu elektronické pošty (Osobní údaj), Identifikátor uživatelského účtu (Osobní údaj), Telefonní číslo uživatele (Osobní údaj)

Účel zpracování

Souhlas

Doba zpracování

Dle ustanovení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích se provozní a lokalizační údaje (osobní údaje) uchovávají po dobu 6 měsíců.

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Vydáno dne

pátek, 03. srpna, 2018