Obec Homole u Panny
Obec Homole u Panny

Obec je plátcem  DPH !!!

Poskytnuté info dle zák. č. 106/1999 Sb. za roky 2007 - 2014

Přehled poskytnutých informacích 

Rok 2014

Podaná informace 01/2014 - zpráva o daňové kontrole č.j.
                                              1369350/13/2500-04702-505465

Podaná informace 02/2014 - zápisy a usnesení ze zasedání
                                              zastupitelstva v roce 2007

Podaná informace 03/2014 - kopie dokumentů vztahujících se
                                              k hospodaření s lesy

Podaná informace 04/2014 - dokumentace k cestě v obci Bláhov
                                              č.p.p. 45/1

Stížnost na postup OÚ  -        stížnost na postup OÚ při vyřizování
                                               žádosti o informaci č. 04/2014

Podaná informace 05/2014 - smlouva s lesním technikem
                                              a hospodaření s dřevem

Podaná informace 06/2014 - přehled pěstebních prací v lesním
                                              hospodářství

Stížnost na postup OÚ -        stížnost na postup OÚ při vyřizování
                                              žádosti č. 06/2014

Podaná informace 07/2014 - informace k lesnímu technikovi

Podaná informace 08/2014 - platová třída a výměry lesního technika

Podaná informace 09/2014 - smlouva s firmou Galileo, zápisy  
                                              zastupitelstva

Podaná informace 10/2014 - pracovní smlouva lesního technika

Podaná informace 11/2014 - žádost o těžbu dřeva 2007 - 2014

Podaná informace 12/2014 - ochranné pomůcky pro lesního technika

Podaná informace 13/2014 - návrh rozpočtu lesního hospodářství
                                              na rok 2015
 

Rok 2013

Podaná informace 01/2013 - vyúčtování služeb byt. hospodářství
                                              9/2009 - 8/2010

Podaná informace 02/2013 - investiční plány na rok 2014

Rok 2011

Podaná informace 01/2011 - Homolský občasník

Podaná informace 02/2011 - neinvestiční náklady hrazené obcí
                                              zřizovateli MŠ

Podaná informace 03/2011 - limit prodeje dřeva občanovi na rok

Rok 2010

Podaná informace 01/2010 - předložení inventurního soupisu
                                              majetku a závazků za rok 2006

Podaná informace 02/2010 - předložení výkazu práce VPP za období
                                              2009 a 2010

Podaná informace 03/2010 - výkaz práce VPP za rok 2009 a plán
                                              práce za únor 2010

Podaná informace 04/2010 - soubor 4 otázek ke mzdě VPP 

Podaná informace 05/2010 - předložení stavu kont za rok 2006 u
                                              vybraných položek a paragrafů

Podaná informace 06/2010 - soubor 4 otázek ke mzdě VPP

Podaná informace 07/2010 - hospodaření obce v roce 2006

Podaná informace 08/2010 - místní referendum

Rok 2009

Podaná informace 01/2009 - poskytnutí kopie rozpočtových opatření
                                              1- 4 za rok 2007

Podaná informace 02/2009 - poskytnutí kopie výkazu zisku a ztrát - 
                                              rok 2006

Podaná informace 03/2009 - poskytnutí kopie "řádné" rozvahy - 
                                              rok 2006

Podaná informace 04/2009 - poskytnutí kopie výkazu FIN 2 - 12M - 
                                              rok 2006

Podaná informace 05/2009 - karty rezerv - rok 2006

Podaná informace 06/2009 - zákonné rezervy - rok 2006

Podaná informace 07/2009 - nespecifikované rezervy - rok 2006

Podaná informace 08/2009 - čerpání rezervy - rok 2006 

Podaná informace 09/2009 - předložení inventurního soupisu
                                              zůstatků účtů rezerv - rok 2006

Podaná informace 10/2009 - investiční plány pro rok 2009

Podaná informace 11/2009 - poskytnutí kopie výkazu FIN 2-12M
                                              za rok 2007 a 2008

Podaná informace 12/2009 - nespecifikované rezervy, lesní
                                              hospodářství - rok 2006

Rok 2008

Podaná informace 01/2008 - úřední deska

Podaná informace 02/2008 - složení vybraných výborů

Podaná informace 03/2008 - složení vybraných výborů

Podaná informace 04/2008 - schválení rozpočtu na rok 2008

Podaná informace 05/2008 - připomínky k rozpočtu na rok 2008

Podaná informace 06/2008 - připomínky k závěrečnému účtu obce
                                              za rok 2007

Podaná informace 07/2008 - proplacení odměn zastupitelům obce
                                              za rok 2007

Podaná informace 08/2008 - čerpání OOV  v roce 2007

Podaná informace 09/2008 - mzdy zaměstnanců OÚ za rok 2007

Podaná informace 10/2008 - čerpání PHM v roce 2007

Podaná informace 11/2008 - čerpání cestovních výdajů v roce 2007

Rok 2007

Podaná informace 01/2007 - nahlédnutí do Dohody uzavřené se Zd.
                                              Pincem v roce 2006

Podaná informace 02/2007 - zápisy z jednání zastupitelů obce
                                              č. 174 a 175

Podaná informace 03/2007 - zařazení Zd. Pince v roce 2006

Podaná informace 04/2007 - položka "Nákup ostatních služeb" v roce
                                              2006

Podaná informace 05/2007 - položka "Služby peněnžních ústavů"
                                              v roce 2006

Podaná informace 06/2007 - položka "Opravy a udržování" v roce
                                              2006

Podaná informace 07/2007 - položka "Ostatní záležitosti kultury"
                                              v roce 2006

Podaná informace 08/2007 - položka "Knihy, učebnice, tisk" v roce
                                              2006

Podaná informace 09/2007 - položka "Studená voda" v roce 2006

Podaná informace 10/2007 - položka "Nákup materiálu jinde
                                              nezařazeného" v roce 2006

Podaná informace 11/2007 - položka "Konzultační, poradenské
                                               a právní služby" v roce 2006

Podaná informace 12/2007 - rozpočtové opatření č. 2, rok 2006

Podaná informace 13/2007 - rozpočtové opatření č. 1, rok 2006

Podaná informace 14/2007 - předložení všech účetních dokladů
                                               z roku 2006

Podaná informace 15/2007 - předložení jmenovitého seznamu
                                              čerpání položky 5321, rok 2006

Podaná informace 16/2007 - informace o změně č. 5 ÚPnSÚ obce Homole u Panny

Podaná informace 17/2007 - předložení všech účetních dokladů roku
                                              2006

Podaná informace 18/2007 - plánovaný nákup traktoru v roce 2006

Podaná informace 19/2007 - původ příjmů vykazovaných v prosinci
                                              2006

Podaná informace 20/2007 - příjmy a výdaje rozpočtu za rok 2006

Podaná informace 21/2007 - výdaj položky "Konzultační, poradenské
                                              a právní služby" rok 2006

Podaná informace 22/2007 - předložení mandátní smlouvy uzavřené
                                              s ing. Hanušem